Actualité

Information LNB


 


 


 


 


 


 


 


 


 

AVIS AU PUBLIC


 

Wéinst der rezenter Entwécklung vun de COVID-19-Neiinfektiounen, huet Voyage E. Weber an Zesummenaarbecht mam Schäfferot vu Fluessweiler décidéiert, datt de Late Night Bus bis op Weideres suspendéiert ass.
 
Infolge der jüngsten Entwicklung der COVID-19-Neuinfektionen, entschied Voyage E. Weber in Zusammenarbeit mit dem Schöffenkollegium von Flaxweiler, dass der Late-Night-Bus bis auf Weiteres eingestellt wird.
 
En raison de l'évolution récente de nouvelles infections de COVID-19, Voyage E. Weber en collaboration avec le collège échevinal de Flaxweiler, a décidé que les courses du Late Night Bus sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
 
Due to the recent development of new COVID-19 infections, Voyage E. Weber in collaboration with the college of aldermen of Flaxweiler, has decided that the Late Night Bus is cancelled until further notice​