Actualité

Journée de la commémoration nationale 2020

D'Geschicht als wichtege Léiermeeschter: Zënter 1946 gëtt zu Lëtzebuerg de nationale Kommemoratiounsdag, deen offiziell „Journée de la commémoration nationale“ heescht, an dankbarer Erënnerung un d'Solidaritéit an de Courage vum Lëtzebuerger Vollek während der Nazi-Okkupatioun an de Krichsjoren 1940-1945 begaangen.

*** 

D'Ried vum Buergermeeschter Här Roger Barthelmy:

Vidéo - Journée de la commémoration nationale 2020

***

Voici un résumé de la journée de la Commémoration Nationale, qui s’est déroulé le 17 et 18 octobre dans la commune de Flaxweiler.