Actualité

SIGRE - RECYCLING
Mir wollten iech drun erënneren, dass wéinst Stroossenbauaarbechten de Recyclingcenter am Muertendall den 8. Mee 2021 NET op ass.


Wir möchten Sie daran erinnern, dass aufgrund von Straßenbauarbeiten das Recyclingcenter im Muertendall am 8. Mai 2021 nicht geöffnet ist.


En raison de travaux routiers le 8.5.2021 le parc de recyclage mobile sur le site «Muertendall» ne peut pas avoir lieu.

 

We would like to remind you that there is no recycling at Muertendall on the 8th of May 2021 due to road works.

 

​