Actualité

Tour du Duerf 2021

Alle aufs Rad! – Tous à bicyclette

​LU

Och des Joer fënnt erëm d'Tour du Duerf statt, organiséiert vum Verkéiersbond a vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg. Vum 10. – 30. September 2021 gi rëm Klima an Ëmweltfrëndlech Kilometeren gesammelt.

D'Zil vun dëser Campagne ass et, d'Awunner ze sensibiliséieren rëm méi op de Vëlo zréckzegräifen an opzeweisen wou an der Gemeng et nach kéint Verbesserungen ginn a Saachen Velosmobilitéit.​


Wien kann matmaachen?

All Awunner 

Jidereen den op der gemeng schafft, an engem Verain hei ass oder hei an d'Schoul geet

Déi gefueren Kilometer ginn dann vu jidderengem eenzel am Onlinekalenner agedroen.

Déi aktiivsten Gemengen ginn vum Klima Bündnis Lëtzebuerg a vum Mobilitéits Ministère ausgezeechent.

D'Gemeng Fluessweiler ass och ugemellt a giff sech freeën wann souvill Läit wéi méiglech géifen deelhuelen .

Wou kann ech mech registréieren?

D'Umeldung ass méiglech um Site www.tourduduerf.lu​ wou dir och nach méi Informatiounen iwwer des Aktioun fannt.


DE

Am 10. September 2021 organisieren das Klima-Bündnis Lëtzebuerg und der Verkéiersverbond bereits zum siebten Mal die Fahrrad-Kampagne TOUR du DUERF, und unsere Gemeinde macht mit!
Ziele der Kampagne sind, alle Einwohner der Gemeinde zur Nutzung des Fahrrads im Alltag zu sensibilisieren.
Jeder Teilnehmer trägt die klimafreundlich zurückgelegten Kilometer im Online-Radelkalender auf www.tourduduerf.lu ein. Der Verkéiersverbond und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zeichnen die bestplatzierten Gemeinden aus.

Wer kann teilnehmen?
Alle Einwohner;
Alle Personen, die in der Gemeinde arbeiten, dort einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Auf www.tourduduerf.lu einschreiben und einfach losradeln und die Fahrradkilometer online eintragen.

Interessiert? Mehr Infos und Einschreibung unter https://www.tourduduerf.lu/home​

FR

​Pour la septième année consécutive, la campagne TOUR du DUERF est organisée à partir du 10 septembre par le Klima-Bündnis Lëtzebuerg et le Verkéiersverbond, et notre commune y participe à nouveau.
L’objectif déclaré de la campagne est de sensibiliser les citoyens à l’utilisation quotidienne du vélo et de lui conférer un rôle plus important.
Chaque participant encode via Internet ses kilomètres parcourus dans une base de données accessible sous www.tourduduerf.lu. Les organisateurs Verkéiersverbond et Klima-Bündnis Lëtzebuerg récompensent les communes les plus actives.

Qui peut participer ?
Tous les habitants de la commune ;
Toutes les personnes qui travaillent dans la commune, y vont à l’école ou y sont membres d’une association.

Comment s’inscrire ?
Sur www.tourduduerf.lu. Ensuite, il suffit d’utiliser le vélo le plus souvent que possible et d’encoder ses kilomètres parcourus.
Intéressé ? Plus d’infos sur https://www.tourduduerf.lu/home​

​​​